การเข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์ส่วนราชการ

 

link moe
link obec
link utt2

 

โรงเรียนอนุบาลลานสัก เดิมชื่อโรงเรียนบ้านเก่า ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2519 เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว มีนายเปลื้อง ศุภบุตร ทำหน้าที่ครูใหญ่คนแรก พ.ศ.2520 นักเรียนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจึงแยกเป็นโรงเรียนเอกเทศ ต่อมา วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2524 โรงเรียนอนุบาลลานสักได้รับการพิจารณาจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตมหามงคล (อนุบาลประจำอำเภอ) และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลลานสัก จนถึงปัจจุบัน