สีประจำโรงเรียน เหลือง-แดง

ปรัชญาโรงเรียน สุวิชาโน ภวํโหติ : ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

คำขวัญ โรงเรียน  "ศึกษาดี  มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม"

อักษรย่อ  อ.น.ล.