การเข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์ส่วนราชการ

 

link moe
link obec
link utt2

 

ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนอนุบาลลานสัก

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง  วิทยฐานะ
1  นายอำนาท เหลือน้อย                     ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2  นางสาวจุรีรัตน์ รื่นรวย ครู ชำนาญการพิเศษ
3  นางเรณู อินทร์พรหม  ครู  ชำนาญการพิเศษ
4  นางพั่ฒนา ยิ้มหนองเต่า  ครู  ชำนาญการพิเศษ
5  นางสิริรัตน์ บุตรสิงห์  ครู ชำนาญการพิเศษ 
6  นางกรองทิพย์ จำปาทอง    
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35      
36      
37      
38      
39      
40      
41      
42      
43      
44      
45      
47      
48      
49      
50      
51