การเข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์ส่วนราชการ

 

link moe
link obec
link utt2

 

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาล ลานสัก ปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561 2) ประเมินด้านกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561 3) ประเมินด้านผลลัพธ์ของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561 ประชากรรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,683 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 38 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คนผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 815 คน และ นักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 815 คน กลุ่มตัวอย่าง ครั้งนี้ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้นจำนวน 343 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เพื่อนำข้อมูลเชิงประจักษ์มาเสริมผลการประเมินให้ชัดเจนขึ้น จำนวน 25 คน ระยะเวลาในการประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ แบบสอบถามจำนวน 6 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์ จำนวน 3 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สรุปผลการประเมิน ความคิดเห็นของครูผู้สอนด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561 พบว่า อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของครูผู้สอนด้านกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561 พบว่า อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของครูผู้สอนการบริหารงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ อบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561 พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านได้แก่ ด้านการเตรียมและวางแผนการดำเนินงาน ด้านการดำเนินงานตามแผน ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม และ ด้านการประเมินผล พบว่า อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของครูผู้สอน มาตรฐานและตัวบ่งชี้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561 พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านการป้องกัน มาตรฐานด้านการค้นหา มาตรฐานด้านการรักษา มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง และ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ พบว่า อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของนักเรียน ด้านผลลัพธ์ของโครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561 ผลการจัดกิจกรรมประกอบการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อดังนี้ กิจกรรมด้านการป้องปรามและแก้ไขปัญหาการติดสารเสพติดในสถานศึกษาและอบายมุข กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถานศึกษา และ กิจกรรมด้าน การป้องกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านผลลัพธ์ของโครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561 ด้านผลลัพธ์ของโครงการเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน อยู่ในระดับมาก ผลการสัมภาษณ์นักเรียน ต้องการให้โรงเรียนมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้มากกว่านี้ การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ ไม่มีข้อบกพร่อง นักเรียนส่วนใหญ่มีความสุข และสนุกสนานเวลาเรียน อยากให้โรงเรียนจัดกิจกรรมของโครงการนี้ตลอดไป และนักเรียนต้องการให้คณะครูพาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ผลการสัมภาษณ์ครูผู้สอน ควรจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการบางกิจกรรมเพิ่มให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ต้องประสานขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือการดำเนินงานตามแผนมีความเหมาะสมในระดับมาก เนื่องจากครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม และเมื่อดำเนินกิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบ มีการรายงานผู้บริหารโรงเรียนทราบ โรงเรียนควรประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของกิจกรรมต่าง ๆ ให้มากกว่านี้ การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลมีความเหมาะสมในระดับมาก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนเป็นต้น โดยจัดให้เป็นโครงการต่อเนื่อง และผลการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ผู้ปกครองนักเรียน ต้องการให้โรงเรียนมีสื่อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ให้มากกว่านี้ ครูผู้สอนต้องให้ความสำคัญกับการคัดกรองนักเรียน และการช่วยเหลือ นักเรียนในเบื้องต้น ควรเพิ่มบุคลากรด้านงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ครูผู้สอนต้องช่วยกันแจ้งพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ไปให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียน ผู้บริหารต้องมีการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน จะทำให้คณะครูมีกำลังใจและตั้งใจในการทำงานมากขึ้น ชุมชนเห็นความสำคัญของ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุตรหลานจึงมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน