การเข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์ส่วนราชการ

 

link moe
link obec
link utt2

 

ประวัติโรงเรียน school-about

โรงเรียนอนุบาลลานสัก เดิมชื่อโรงเรียนบ้านเก่า ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2519 เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านนาไร่เดียว มีนายเปลื้อง ศุภบุตร ทำหน้าที่ครูใหญ่คนแรก พ.ศ.2520 นักเรียนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจึงแยกเป็นโรงเรียนเอกเทศ ต่อมา วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2524 โรงเรียนอนุบาลลานสักได้รับการพิจารณาจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตมหามงคล (อนุบาลประจำอำเภอ) และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลลานสัก จนถึงปัจจุบัน

 

ข้อมูลเฉพาะของโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน เหลือง-แดง

ปรัชญาโรงเรียน สุวิชาโน ภวํโหติ : ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

คำขวัญ โรงเรียน  "ศึกษาดี  มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม"

อักษรย่อ  อ.น.ล.

 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

 ภายในปี 2563 โรงเรียนอนุบาลลานสัก เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล ดำรงตนคนพอเพียง

พันธกิจของโรงเรียน

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

2.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา รักษาสิ่งแวดล้อม สำนึกในความเป็นชาติไทยและมีวิถีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4.พัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้ภายในและใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกในการจัดกิจกรรมสร้างนิสัยใฝ่รู้และศึกษาค้นคว้า รักการอ่านอย่างยั่งยืน

5.ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีระบบเทียบเคียงมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์

1. โรงเรียนจัดกิจกรรมได้ครอบคลุมทุกมาตรฐานและทุกตัวบ่งชี้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก

2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและยกระดับสู่มาตรฐานสากล

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นทุกคน

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มร้อยละ 2