ห้องเรียน IEP

การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ IEP

อ่านเพิ่มเติิม...

การเข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์ส่วนราชการ

 

link moe
link obec
link utt2

 

 

สรุปผลการประเมิน

          ความคิดเห็นของครูผู้สอนด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561 พบว่า อยู่ในระดับมาก                           

         ความคิดเห็นของครูผู้สอนด้านกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561 พบว่า อยู่ในระดับมาก  ความคิดเห็นของครูผู้สอนการบริหารงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและ อบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก  ปีการศึกษา 2561 พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านได้แก่ ด้านการเตรียมและวางแผนการดำเนินงาน  ด้านการดำเนินงานตามแผน  ด้านการนิเทศ กำกับ ติดตาม และ ด้านการประเมินผล พบว่า อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของครูผู้สอน มาตรฐานและตัวบ่งชี้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก  ปีการศึกษา 2561 พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านการป้องกัน  มาตรฐานด้านการค้นหา  มาตรฐานด้านการรักษา มาตรฐานด้านการเฝ้าระวัง และ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ พบว่า อยู่ในระดับมาก

          ความคิดเห็นของนักเรียน ด้านผลลัพธ์ของโครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561 ผลการจัดกิจกรรมประกอบการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อดังนี้กิจกรรมด้านการป้องปรามและแก้ไขปัญหาการติดสารเสพติดในสถานศึกษาและอบายมุขกิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในสถานศึกษา และกิจกรรมด้าน การป้องกันและแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านผลลัพธ์ของโครงการ สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561 ด้านผลลัพธ์ของโครงการเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน อยู่ในระดับมาก  ผลการสัมภาษณ์นักเรียน ต้องการให้โรงเรียนมีสื่อ วัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ให้มากกว่านี้ การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการ ไม่มีข้อบกพร่อง นักเรียนส่วนใหญ่มีความสุข และสนุกสนานเวลาเรียน อยากให้โรงเรียนจัดกิจกรรมของโครงการนี้ตลอดไป และนักเรียนต้องการให้คณะครูพาไปทัศนศึกษานอกสถานที่  ผลการสัมภาษณ์ครูผู้สอน ควรจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการบางกิจกรรมเพิ่มให้มากกว่าที่เป็นอยู่ ต้องประสานขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือการดำเนินงานตามแผนมีความเหมาะสมในระดับมาก เนื่องจากครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม  และเมื่อดำเนินกิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบ มีการรายงานผู้บริหารโรงเรียนทราบ โรงเรียนควรประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของกิจกรรมต่าง ๆ ให้มากกว่านี้   การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลมีความเหมาะสมในระดับมาก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  และโรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชนเป็นต้น  โดยจัดให้เป็นโครงการต่อเนื่อง และผลการสัมภาษณ์การสัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ ผู้ปกครองนักเรียน ต้องการให้โรงเรียนมีสื่อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการทำกิจกรรมต่าง ให้มากกว่านี้ ครูผู้สอนต้องให้ความสำคัญกับการคัดกรองนักเรียน และการช่วยเหลือ นักเรียนในเบื้องต้น ควรเพิ่มบุคลากรด้านงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ครูผู้สอนต้องช่วยกันแจ้งพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ไปให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียน ผู้บริหารต้องมีการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน จะทำให้คณะครูมีกำลังใจและตั้งใจในการทำงานมากขึ้น ชุมชนเห็นความสำคัญของ       การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุตรหลานจึงมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน

นายอำนาท     เหลือน้อย

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลานสัก

งานวิชาการ

งานบุคคล

งานงบประมาณ

งานทั่วไป

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอำนาท เหลือน้อย

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ