ห้องเรียน IEP

การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ IEP

อ่านเพิ่มเติิม...

การเข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์ส่วนราชการ

 

link moe
link obec
link utt2

 

วันที่ 16 มกราคม 2562

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลลานสักได้ที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในปีที่ผ่านมา รับเกียรติบัตรในงานวันครูปี 62 ดังนี้

1.นายอำนาท เหลือน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลานสัก ได้รับรางวัล MOE AWARDS ประเภทบุคคล สาขาการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ วันที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2561
2.นางจิราภร คำอินทร์ 
-ได้รับรางวัลคุรุสดุดีประจําปี 2561
- รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
3.นายกริชณรงค์ ศิริโยธา 
-ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 
-รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
- รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
- รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
4.นางสาวสมคิด สุทธินันท์
- ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
- รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
5.นางสาวเสาวภา ชูศรี
- ได้รับรางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
- รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
6.นางสาวจุรีรัตน์ รื่นรวย รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
7.นางกรองทิพย์ จำปาทอง รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
8.นางพรทิพย์ โกสุมสวรรค์ รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
9.นางเจียระไน ธีระจารี รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข

งานวิชาการ

งานบุคคล

งานงบประมาณ

งานทั่วไป

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอำนาท เหลือน้อย

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ