ห้องเรียน IEP

การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ IEP

อ่านเพิ่มเติิม...

การเข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์ส่วนราชการ

 

link moe
link obec
link utt2

 

การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาล ลานสัก ปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561 2) ประเมินด้านกระบวนการของโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสัก ปีการศึกษา 2561 3)ประเมินด้านผลลัพธ์ของโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของโรงเรียนอนุบาลลานสักปีการศึกษา 2561 ประชากรรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,683 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 38 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คนผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 815 คน และ นักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 815 คนกลุ่มตัวอย่าง ครั้งนี้ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม รวมทั้งสิ้นจำนวน 343 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เพื่อนำข้อมูลเชิงประจักษ์มาเสริมผลการประเมินให้ชัดเจนขึ้น จำนวน 25 คน ระยะเวลาในการประเมินโครงการปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ แบบสอบถามจำนวน 6 ฉบับ และแบบสัมภาษณ์ จำนวน 3 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

อ่านเพิ่มเติม...

headnews

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลลานสักรับเกียรติบัตรผู้ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี จากรองวินัย พรมแจ่ม ในงานวันครู 2562

อ่านเพิ่มเติม...

งานวิชาการ

งานบุคคล

งานงบประมาณ

งานทั่วไป

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอำนาท เหลือน้อย

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ