ห้องเรียน IEP

การจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ IEP

อ่านเพิ่มเติิม...

การเข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์ส่วนราชการ

 

link moe
link obec
link utt2

 

ตัวอย่างรูปแบบโครงการปี59

 

โครงการปีการศึกษา 2558

1 โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน.doc

2 โครงการแก้ปัญหาการอ่านและการเขียน.doc

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน.doc

4 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยกิจกรรมชุมนุม.doc

5โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา.doc

6 โครงการระบบเครือข่ายพัฒนาคนพัฒนางาน.doc

7 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา.doc

8 การพัฒนาระบบงานทะเบียน งานวัดผลและประเมินผล.doc

8 โครงการระบบเครือข่ายพัฒนาคนพัฒนางาน.doc

9 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (BBL).doc

11 โครงการพัฒนาระบบงานการเงิน พัสดุและธุรการ.doc

12 พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่.doc

13 โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์.doc

14 วันสำคัญ.doc

15 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน.doc

16 โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.doc

17 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน.doc

18 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน.doc

19 โครงการอาหารกลางวันนักเรียน.doc

20 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้.doc

21 ประชาสัมพันธ์โรงเรียน.doc

22 สหกรณ์โรงเรียน.doc

23 สหกรณ์โรงเรียน.doc

23 โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในสถานศึกษา.doc

งานวิชาการ

งานบุคคล

งานงบประมาณ

งานทั่วไป

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายอำนาท เหลือน้อย

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ